Politikalar

Kalite Politikamız;

Yeni talepler yaratarak pazarda varolmak ve mevcut müşteri portföyünü büyütmek için uluslararası

standartlara uygun olarak verdiği hizmetleri sürekli iyileştirmek ilkesidir.

Bu ilkeyi gerçekleştirmenin müşteri memnuniyetini sağlamaya bağlı olduğunu bilerek, etkin ve iyi

eğitimli insan kaynaklarına, sürekli güncel tutulan teknolojik yatırıma sahip olmayı sürekli iyileştirmenin

temel taşı olarak görür.

Çevre Politikamız;

Çelebi Hava Servisi olarak, faaliyetlerimiz sırasında ve neticesinde doğan çevre etkilerini en aza

indirebilmek için gereken önlemleri almayı, işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görürüz.

Bu doğrultuda "Çevre Yönetim Sistemi" uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullarda

gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılır. 

Bu amaçla:

 • Kullanılan tüm kaynakların (su, elektrik, hava, yağ, vb.) tüketimini azaltıcı tedbirler alınır ve her yıl

  hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlanır.

 • Paydaşlarımız, havacılık ve diğer sektörde yer alan müşterilerimiz ile çevre standartlarının

  geliştirilmesi için işbirliği yapılır ve tüm çevre yasa, yönetmelik ve standartlarına uyulur,

 • Çevre amaç ve hedeflerini gerçekleştirmemize olanak sağlayacak teknolojiler kullanılır,
 • Su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği ve atık oluşumunu azaltıcı önlemler alınır ve faaliyetlerimiz

  sırasında oluşan önlenemez atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlanır ve

  tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.

 • Tüm çalışanlarımızın, oluşan çevre etkileri ve çevre politikası konusunda bilinçlendirilmesini

  sağlanır,

 • Çevre performansını gözden geçirmek suretiyle çevre yönetim sistemimiz sürekli olarak izlenir,
 • İş plan, karar ve tedarikçi seçiminde çevre etkilerini de gözönünde tutulur,

ÇHS, “Uygulamaları ile havacılık sektöründe, çevreye duyarlı bir şirket” olarak çevre politikası ile

çalışanların ve müşterilerin yaşam kalitesini koruyucu ve arttırıcı bir yaklaşımı kendisine hedef almıştır.

Emniyet Politikamız;

Çelebi Hava Servisi, tüm faaliyetlerinde emniyetin sağlanmasının öneminin bilinciyle emniyetli bir

çalışma ortamı yaratarak oluşması muhtemel her türlü kaybı önlemeyi öncelikli iş hedefi olarak kabul

eder. Bu amaçla sürekli olarak süreçlerini geliştirir, uygular ve iyileştirir; böylelikle en yüksek emniyet

performansı seviyesine ulaşmayı ve ulusal / uluslararası standartları karşılamayı, mümkün olduğunda

bunların ötesine geçmeyi hedefler.

Yönetimin tüm aşamaları, Sorumlu Müdür’den başlayarak, en yüksek emniyet performansına

ulaşılmasından sorumludur. Tüm yöneticiler, uygun insan, ekipman ve finansman kaynaklarını tedarik

ederek, emniyet uygulamalarını destekler, etkili emniyet raporlaması ve iletişimini teşvik eder ve

finansal yönetimle aynı şekilde sonuçlara ilgi göstererek, adil kültür çerçevesinde emniyeti aktif şekilde

yönetmek üzere, emniyet yönetimine destek sağlar.

Tüm çalışanların emniyet ile ilgili yükümlülükleri ve sorumlulukları açıkça tanımlanarak, çalışanların

gönüllü katılımı esası ile tehlikeler kaynağında tespit edilerek, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı

hedeflenir. Tüm faaliyetlerimizde, emniyet prosedürlerine aykırı çalışma kabul edilemez.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelecek acil durumlarda kayıpları en aza inderecek sistemler kurulur,

işlevseliği dönemsel olarak kontrol edilir, bağlı olduğumuz otorite ile sistemlerin geliştirilmesi

konusunda işbirliği yapılır.

Faaliyetlerimiz neticesinde doğan İş Sağlığı ve Emniyeti ile ilgili tüm riskler periyodik olarak

değerlendirilerek riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirilir.

Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip kaynakların mevcut

bulunmasını sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımız, maruz kaldıkları tehlike ve iş sağlığı ve emniyeti

politikası konusunda bilinçlendirilir, yeterli ve uygun havacılık emniyet bilgisi ve eğitimi almaları

sağlanır.

Çelebi Hava Servisi A.Ş., çalışanlarını olay, vaka, kaza ve özellikle ramak kala vaka bildirimleri

konusunda cesaretlendirir, ramak kala vaka bildirimlerini ve muhtemel kazaların önlenmesini sağlayan

çalışanlarını ödüllendirir, kasıtsız ve elde olmayan hataların bildirimleri, bildiren ile ilgili ya da olaya

karışmış diğer çalışanlar ile ilgili bir disiplin işlemi doğurmaz.

ÇHS bünyesindeki tüm çalışanlar ve tedarikçilerimiz politikada yer alan hedeflere ve sistemi sürekli

olarak iyileştirme faaliyetlerinde işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alır.

SMS Sorumlu Müdürü

(Genel Müdür)

Güvenlik Politikamız;

Çelebi Hava Servisi hizmet verdiği tüm faaliyetlerde Güvenlik birinci önceliktir. ÇHS yürüttüğü tüm

faaliyetlerinde güvenlik performansını en üst düzeyde korumak için iyileştirme stratejileri, yönetim

sistemleri süreçlerini, ulusal ve uluslararası standartlar dahilinde takip eder.

 • Bu amaçla misyonumuz;
 • Tüm çalışanların yasadışı eylemlere karşı uygulamaları , güvenlik prosedürlerini bilmesi ve her

  an hazır ve uyanık olması.

 • ÇHS içerisinde güvenlik bilincinin arttırılması ve güvenlik kültürünün oluşturulması.
 • ÇHS çalışanlarına, operasyonlarına ve mülkiyetlerine yönelik tüm tehditler hemen tespit

  edilmesi.

 • ÇHS çalışanlarının herhangi bir kanun dışı girişim durumunda fiziksel bir müdahalede

  bulunmaması ve yolcu, çalışan ve diğer kişileri tehlikeye atacak kararlar almaması. Bu

  durumda uygun aksiyonu almak yerel güvenlik otoritesinin sorumluluğundadır. Bir tehdit,

  kanunsuz girişim veya şüphe durumunda yalnıza yerel güvenlik otoriteleri yetkilidir.

 • Tüm yasal yönetmeliklerin getirdiği kurallara uygunluğun sağlanması.
 • Güvenlik Politikasının sürekli gözden geçirilmesi ve ÇHS içerisinde diğer sistemlerle uyumluluk

  sağlanması.

 • ÇHS içerisinde güvenlik hedeflerinin ve performans standartlarının oluşturulması.
 • Olay gerçekleşmeden önce önlem alınması.
 • Risk/tehdit değerlendirmesi yapılması.
 • Yaşanan güvenlik olaylarına hızlı çözüm bulunması.
 • En üst seviyede güvenlik standartlarının belirlenmesi.
 • Doküman yönetim sisteminin oluşturulması.
 • Güvenlikle ilgili tehdit, risk, olay, öneri ve uygunsuzlukların bildirilmesini teşvik eden

  cezalandırıcı olmayan güvenlik kültürünün sağlanması.

 • Güvenlik Yönetim sisteminin sürekli geliştirilmesi.
 • ÇHS bünyesindeki tüm çalışanlarımız politikada yer alan hedeflere ulaşma ve sistemi sürekli

  olarak iyileştirme faaliyetlerinde işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alırlar.